чл. 69а КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
Чл. 69а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
(2) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт