чл. 69 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Придобиване право на пенсия от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
(Загл. изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 68 от 2006 г.,в сила от 1.05.2006 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Чл. 69. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.)
(1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 67 от 2003 г., бр. 38 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по ал. 2.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г.; предишна ал. 3 , бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лицата по ал.1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
(5) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; отм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; нова – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
(5а) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г. ; предишна ал. 4 , бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 5, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.
(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 6, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
(8) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6.
(9) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1 – 7 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за лицата по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 и до 45-годишна възраст за лицата по ал. 4 и 7.
(10) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Право на пенсия при условията на ал. 1 – 9 имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1 – 3, 5 и 5а, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт