чл. 68а КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
Чл. 68а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила 01.01.2016 г.) (1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.
(2) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт