чл. 60 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Квалифициране на злополуката за трудова
Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.
(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане разпореждането по ал. 1 се издава въз основа на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Разпореждането се изпраща на осигурения и на осигурителя/предприятието ползвател.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Разпореждането подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 117.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт