чл. 60, ал. 1 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Квалифициране на злополуката за трудова
Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт