чл. 4, ал. 1 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Осигурени лица
Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
1. (доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
2. (доп. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавните служители по Закона за държавния служител;
3. (нова – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
4. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г; доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
5. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; отм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.);
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
8. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
9. (нова – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.)специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
10. (нова – ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт