чл. 187, ал. 2 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социалното осигуряване

Годишни финансови отчети
Чл. 187. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2016 г.; доп., бр. 92 от 2017 г., в сила от 19.11.2018 г.) […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Регистрираните одитори са длъжни да извършват добросъвестна и безпристрастна проверка и да опазват служебната тайна.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт