Home чл. 23 КМЧП

чл. 23 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на международното частно право

Възлагане на делото на чуждестранен съд
Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Когато предмет на делото е имуществено право и спорът не е от изключителната компетентност на българските съдилища, то може да бъде възложено на чуждестранен съд с писмено споразумение между страните. Когато българският съд е сезиран при наличие на такова споразумение, отводът на ответника трябва да бъде заявен в срока за отговор на исковата молба и преди той да е взел становище по съществото на спора. Изречение първо не се прилага по исковете за издръжка.
(2) При условията на ал. 1, изречение първо на българските съдилища може да се възложи дело, подведомствено на чуждестранен съд. Това не се отнася за исковете за издръжка.
(3) Доколкото от споразумението не следва друго, смята се, че то възлага на българските или чуждестранните съдилища изключителна компетентност по спора, за който е сключено.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт