Home чл. 12 КМЧП

чл. 12 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Компетентност по дела за вещни права
Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Делата по чл. 109 от Гражданския процесуален кодекс относно намиращи се в Република България недвижими вещи, делата за изпълнение или обезпечение върху такива вещи, както и делата за прехвърляне или удостоверяване на вещни права върху тях са изключително подведомствени на българските съдилища и други органи.
(2) По искове за вещни права върху движими вещи българските съдилища са компетентни освен в случаите по чл. 4 и когато вещите се намират в Република България.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт