Home пар. 2, ал. 3 ПЗР ГПК

пар. 2, ал. 3 ПЗР ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) […] (3) Касационните дела, образувани по касационни жалби, постъпили до влизането в сила на този кодекс, се разглеждат по досегашния ред за разглеждане на делата от касационната инстанция.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт