Home чл. 494 ГПК /отм./

чл. 494 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 494.(Изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм., бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Производството по вписване започва с писмено искане на:
а) оправомощено лице;
б) (изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) орган, овластен да образува, преобразува или прекратява юридическото лице;
в) (изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г., отм., бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.);
г) ликвидатор;
д) (отм. – ДВ, бр. 64 от 1999 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт