чл. 46, ал. 2 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 46. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 1999 г.) Когато връчителят не намери призоваваното лице, той връчва призовката на пълнолетно лице от домашните му, или на някого от съседите, който се съгласи да предаде призовката. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на този, до когото се отнася. Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, като отбелязва и качеството на лицето, на което е била връчена призовката. По дела по брачни искове призовката не може да се връчва на съседите или на другия съпруг.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт