чл. 282, ал. 1 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 282. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 1983 г.) В решението, с което се допуска делбата, съдът се произнася по въпросите: между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса, кой от съделителите ги държи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт