Home чл. 237 ГПК /отм./

чл. 237 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 237. Подлежат на принудително изпълнение:
а) (доп. – Изв., бр. 90 от 1961 г., изм., ДВ, бр. 60 от 1988 г., бр. 93 от 1993 г., доп., бр. 64 от 1999 г.) влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, съдебно- спогодителните протоколи и решенията, по които е допуснато предварително изпълнение, а така също и решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела;
б) решенията на чуждестранните съдилища, на които е допуснато изпълнение от български съд;
в) (изм. – Изв., бр. 90 от 1961 г., ДВ, бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 105 от 2002 г., доп., бр. 105 от 2005 г.) документите и извлеченията от сметките, с които се установяват вземания на банките, Централното управление на Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси, държавните учреждения и общините, български граждани, които нямат доход и/или имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, ако задължението не е изпълнено;
г) (нова – ДВ, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) документите и извлеченията от счетоводните книги, с които се установяват задълженията на работодателите за парични вземания на работници и служители, произтичащи от трудови правоотношения;
д) (предишна б. “г” – ДВ, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) постановленията на административните органи, по които допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
е) (доп. – ДВ, бр. 31 от 1989 г., изм., бр. 124 от 1997 г., предишна б. “д”, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) записите на заповед, менителниците и приравнените на тях други ценни книжа на заповед, както и облигации и купони за лихви по тях;
ж) (предишна б. “е” – ДВ, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) нотариалните актове относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване владението на определени вещи;
з) (нова – ДВ, бр. 124 от 1997 г., предишна б. “ж”, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за плащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
и) (нова – ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишна б. “з”, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) извлеченията от регистъра на особените залози за вписани договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договори за лизинг относно връщането на продадените или отдадените на лизинг вещи;
к) (предишна б. “ж” – ДВ, бр. 124 от 1997 г., предишна б. “з”, бр. 105 от 2002 г., предишна б. “и”, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) други документи, въз основа на които законът допуска да се издава изпълнителен лист;
л) (нова – ДВ, бр. 103 от 1999 г., предишна б. “и”, изм., бр. 105 от 2002 г., предишна б. “к”, бр. 84 от 2003 г., в сила от 27.09.2003 г.) влезлите в сила актове за установяване на частни държавни и общински вземания, когато изпълнението им става по реда на този кодекс;
м) (нова – ДВ, бр. 36 от 2006 г.) концесионни договори относно съдържащите се в тях задължения за концесионни плащания и задължения за предаване на обекта на концесията.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт