чл. 218в, ал. 5 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 218в. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 64 от 1999 г.) Разпореждането за връщане на касационната жалба подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния касационен съд, а когато определението или разпореждането е на председателя или на съдия от Върховния касационен съд – пред петчленен състав.

« Обратно към нормативния акт