Home чл. 199 ГПК /отм./

чл. 199 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 199. (1) Към жалбата се прилагат:
а) преписи от нея и от приложенията й според броя на лицата, които участвуват в делото като противна страна;
б) пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, и
в) държавната такса – ако се дължи такава.
(2) (Нова – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Жалбоподателят е длъжен да представи новите писмени доказателства, на които основава жалбата.
(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм., бр. 64 от 1999 г.) Ако жалбата не отговаря на изискванията по предходните алинеи и на предходния член, а също и ако не е подписана, на страната се праща съобщение да отстрани в седемдневен срок допуснатите нередовности.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт