чл. 83 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Освобождаване от такси и разноски
Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:
1. от ищците-работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;
2. от ищците-по искове за издръжка;
3. по искове, заведени от прокурор;
4. от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.
(2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:
1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други констатирани обстоятелства.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт