чл. 78, ал. 8 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Присъждане на разноски
Чл. 78. […] (8) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2017 г.) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

[Редакция към ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.:] (8) В полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт