Home чл. 498 ГПК

чл. 498 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Въвод на купувача
Чл. 498. (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Купувачът представя удостоверения за платените такси за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.
(2) Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. То може да се брани само с иск за собственост.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Алинея 2 се прилага и спрямо лицата, вписали договори за наем и аренда, след първата ипотека, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на имота.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт