чл. 441 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Отговорност на съдебния изпълнител за вреди
Чл. 441. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.) (1) (Предишен текст на чл. 441 – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение и когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт