Home чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПК

чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Прекратяване и приключване на изпълнението
Чл. 433. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.) (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: […] 4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт