Home чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПК

чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Възражение пред въззивния съд
(Загл. изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)
Чл. 423. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1. Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт