loader image
Страницата се зарежда...
Home чл. 305 ГПК

чл. 305 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Срок за отмяна
Чл. 305. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 305 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня:
1. в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1;
2. на влизане в сила на решението или узнаване на присъдата, но не по-късно от една година от влизането й в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 2;
3. на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 3;
4. на влизане в сила на последното решение-в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 4;
5. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) на узнаване на решението в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 304.
(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В случаите по чл. 303, ал. 1, т. 7 молбата за отмяна се подава в 6-месечен срок от деня, в който решението на Европейския съд по правата на човека е станало окончателно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!