чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Основания за отмяна
Чл. 303. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато: […] 4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;

« Обратно към нормативния акт/термините