чл. 280, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

[Редакция ДВ 50/2015] Чл. 280. […] (2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм., бр. 50 от 2015 г.) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс, производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 127, ал. 2, чл. 127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 Закона за собствеността, искове по чл. 40 Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.

« Обратно към нормативния акт/термините