Home чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК

чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

« Обратно към нормативния акт/термините