чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Касационно обжалване Приложно поле
Чл. 280. (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта относно думата „съществен“ – ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2017 г.) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […] 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт