чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Касационно обжалване Приложно поле
Чл. 280. (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм., бр. 50 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2017 г.) (1) (Изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г. – обавена за противоконституционна в частта относно думата “съществен” с РЕШЕНИЕ № 4 на КС от 16.06.2009 г. ) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […] 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт