Home чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Приложно поле
Чл. 280. (1) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта относно думата “съществен” – ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2017 г.) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […] 2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;

[Редакция ДВ 59/2007] 2. решаван противоречиво от съдилищата;
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт