чл. 19, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Арбитражно споразумение
Чл. 19. (1) (Доп. – ДВ, бр. 8 от 2017 г.) Страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт