чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Допустимост на свидетелските показания
Чл. 164. (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: […] 3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт