Home чл. 180, ал. 2 ДПК

чл. 180, ал. 2 ДПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Данъчен процесуален кодекс /отм./

Недействителност на действия и сделки
Чл. 180. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Недействителността по ал. 1 се обявява по иск на съответния взискател или на органа по принудителното изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт