Home чл. 180, ал. 1 ДПК

чл. 180, ал. 1 ДПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Данъчен процесуален кодекс /отм./

Недействителност на действия и сделки
Чл. 180. (1) Недействителни по отношение на държавата, съответно на общините, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на акта за възлагане на данъчна ревизия и установяването на друго данъчно вземане:
1. безвъзмездни сделки с имуществени права на длъжника;
2. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху имуществено право на длъжника;
3. възмездни сделки с имуществени права на длъжника, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото;
4. (нова – ДВ, бр. 42 от 2003 г.) апортни вноски на имуществени права на длъжника.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт