чл. 99, ал. 1 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Подаване и приемане на декларации
Чл. 99. (1) Декларацията и другите подлежащи на подаване документи или данни се подават в компетентната териториална дирекция, освен ако с нормативен акт е предвидено друго. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт