чл. 28, ал. 3 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Адрес за кореспонденция
Чл. 28.[…] (3) В случаите на започнало производство по този кодекс, за което лицето е редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт