чл. 264, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Удостоверяване на задълженията
Чл. 264. […] (4) (Доп. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт