чл. 264, ал. 2 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Удостоверяване на задълженията
Чл. 264. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) […] (2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси за платен данък върху превозното средство, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство. При условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен на информация, проверката за платен данък върху превозните средства може да се извърши с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт