чл. 250, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Нов търг
Чл. 250. […] (4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато вещта не се възложи в случаите по ал. 3, тя се освобождава от изпълнение или се насрочва нова продан.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт