чл. 240 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Разноски
Чл. 240. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Всички разноски, свързани с обезпечаването и принудителното изпълнение на публичните вземания, са за сметка на длъжника.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Всички постъпили суми от продажбата се внасят по определената сметка. Ако след покриване на разноските, главницата и лихвите е налице остатък, се прилага чл. 255.
(3) Разноски, свързани с прехвърляне на вещта или с въвод във владение, са за сметка на купувача.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт