Home чл. 194, ал. 3 ДОПК

чл. 194, ал. 3 ДОПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Присъединяване на обезпечени кредитори
Чл. 194. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 2009 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Обезпеченият кредитор се удовлетворява преди другите кредитори от имуществото, обезпечаващо вземането му. Припадащата се на обезпечения кредитор сума с изключение на кредитор с вписан особен залог се запазва по сметката на Националната агенция за приходите и му се предава, след като представи изпълнителен лист, или се внася в масата на несъстоятелността, при условие че вземането е прието и списъкът е окончателно одобрен от съда. Публичният изпълнител разпределя и предава припадащата се на кредитора с вписан особен залог сума въз основа на представеното удостоверение от Централния регистър за особените залози за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на неговото вземане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт