чл. 193, ал. 4 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Принудително изпълнение при несъстоятелност
Чл. 193. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото по ал. 1, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт