чл. 191 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Конкуренция между публично и изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс
Чл. 191. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; доп., бр. 101 от 2010 г.; доп., бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Имущество, върху което преди образуването на изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнато принудително изпълнение за събиране на публични вземания, се реализира от публичния изпълнител при условията и по реда на този дял.
(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Когато реализацията на имуществото по ал. 1 не приключи в срок до 12 месеца от налагане на мерките за обезпечаване на публичните вземания, съответно в срок до 6 месеца от започване на принудително изпълнение за събиране на публичните вземания, всеки друг кредитор има право да започне принудително изпълнение спрямо същото имущество по реда на Гражданския процесуален кодекс при спазване на ал. 3 – 5.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 2009 г.; предишна ал. 2, бр. 101 от 2010 г.) Когато срещу имуществото на длъжника са започнали принудителни изпълнителни действия по реда на Гражданския процесуален кодекс, държавата се смята винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение на Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение.
(4) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 2009 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 101 от 2010 г.) Най-късно в 14-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 3 Националната агенция за приходите издава удостоверение, което съдържа информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително изпълнение.
(5) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 101 от 2010 г.) Съдебният изпълнител няма право да продължи производството преди получаване на удостоверението по ал. 4. Независимо от това, дали е получено удостоверението след изтичането на 30 дни от изпращане на съобщението по ал. 3, съдебният изпълнител може да продължи производството.
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Алинея 2 не се прилага при наложени предварителни обезпечителни мерки.
(7) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Сроковете по ал. 2 не текат в следните случаи:
1. когато изпълнението на акта или производството по принудително изпълнение е спряно – до отпадане на основанието за спиране;
2. (доп. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при дадено разрешение за отсрочване или разсрочване на публични задължения – за срока на отсрочването или разсрочването, или до започване на принудително изпълнение в случаите по чл. 183, ал. 4 и чл. 187а, ал. 3 и 8;
3. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);
4. при обжалване на извършена продажба по чл. 256 – до влизане в сила на решението на административния или съдебен орган.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт