чл. 162, ал. 2, т. 3 ДОПК

« Обратно към нормативния акт

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Публични и частни вземания
Чл. 162. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 2009 г.) Публични са държавните и общинските вземания: […] 3. за държавни и общински такси, установени по основание със закон;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт