чл. 268 АПК

« Обратно към нормативния акт

Административнопроцесуален кодекс

Изпълнителни основания
Чл. 268. Изпълнителни основания по този кодекс са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение:
1. индивидуални или общи административни актове;
2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища;
3. споразумения пред административните органи или пред съда.
4. (нова – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) административни договори.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт