Home чл. 204 АПК

чл. 204 АПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Административнопроцесуален кодекс

Допустимост на иска
Чл. 204. (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) (1) Иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.
(2) Искът може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото. Всички недостатъци на исковата молба трябва да бъдат отстранени най-късно в същото заседание.
(3) Когато вредите са причинени от нищожен или оттеглен административен акт, незаконосъобразността на акта се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
(4) Незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетението.
(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) За изискванията към съдържанието на исковата молба, приложенията към нея и доказателствата се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт