Решение № 1008 от 13.04.2010 г. по гр. д. № 3489/2008 г.

Анотация

Въпрос
Дали с влизане в сила на Закона за защита на класифицираната информация се прекратяват ex lege трудовите правоотношения с членовете на комисията или за това е необходимо изрично писмено волеизявление на работодателя?
Отговор

В чл. 338 КТ е уредено специфично основание прекратяване на трудово правоотношение, възникнало от избор. Съгласно цитираната разпоредба то може да бъде прекратено без предизвестие от избирателното тяло.

С отмяната на ЗДДБДСБРУГЩ по силата на пар. 37, ал. 1 ПЗРЗЗКИ се прекратява и дейността на държавните органи, създадени с него. Дълготрайните материални активи на прекратилите действието си държавни органи по отменения закон се предоставят на Държавната комисия по сигурността на информацията /пар. 37, ал. 2 ПЗРЗЗКИ/. Волеизявлението на законодателя за прекратяване дейността на държавните органи имплицитно съдържа и волеизявление за прекратяване на правоотношенията с техните членове. В случая не се касае за предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на отделни членове на комисиите, в какъвто случай би следвало да е налице изрично решение на Народното събрание, поименно за съответното лице, а за прекратяване дейността и поради това закриване на юридическото лице като правен субект. Аргумент в подкрепа на извода, че трудовите правоотношения с членовете на КРДУПБДСБРУГЩ са прекратени ex lege с влизане в сила на ЗЗКИ е и обстоятелството, че с ПМС № 262/ 2002 г. е посочен изрично реда за уреждане на трудовите правоотношение само с лицата от администрацията на КРДУПБДСБРУГЩ.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на 14 декември 2009 година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ :
ДИЯНА ЦЕНЕВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретаря Виолета Петрова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 3489/08 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК.

С решение от 07.03.2008 г. по гр.д. № 3662/05 г. на Софийски градски съд е отменено решението на Софийски районен съд, постановено на 15.07.2005 г. по гр.д. № 3284/04 г. и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от К. В. В. против К. за р. на д. и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб - в ликвидация, наричана по-нататък КРДУПБДСБРУГЩ, иск с правно основание чл. 213, ал. 2 КТ за заплащане на обезщетение за незаконно недопускане до работа в размер на 13151.58 лв.

С определение № 449 от 26.05.2009 г. подадената от К. В. В. касационна жалба против въззивното решение на Софийски градски съд е допусната до касационно обжалване по въпроса дали с влизане в сила на Закона за защита на класифицираната информация се прекратяват ex lege трудовите правоотношения с членовете на комисията или за това е необходимо изрично писмено волеизявление на работодателя.

Касаторът поддържа, че неправилно въззивният съд е приел, че трудовото му правоотношение е прекратено по силата на закона, тъй като такъв способ не е предвиден в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини