Решение № 983 от 03.05.2010 г. по гр. д. № 3257/2008 г.

Дали в производството по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ правото на собственост на кооперативния член може да бъде установено само въз основа на Дневник на идеални имуществени дялове на горовладелската потребителната кооперация или записванията по него са само индиция за притежаваните вещни права, както и необходимостта от представяне на крепостен /нотариален/ акт за установяване на покупко-продажбата според Закона за продаване на някои държавни гори в Станимашка околия?