Решение № 981 от 11.03.2010 г. по гр. д. № 4705/2008 г.

Относно кръга на годните писмени доказателства по чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ, установяващи право на собственост върху г. и земите от горския фонд.