Решение № 892 от 15.12.2009 г. по гр. д. № 4853/2008 г.

Решаващият съд следва да приложи принципа на диспозитивното начало и да се произнесе в обстоятелствената част и в диспозитива на решението, съобразно заявеното от ищцата искане за защита.