Решение № 877 от 11.12.2010 г. по гр. д. № 272/2010 г.

За тълкуването на чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ относно това, дали извлеченията от емлячен регистър са допустими и годни доказателства за установяване правото на собственост върху гори в производството по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ.