Решение № 858 от 11.12.2009 г. по гр. д. № 4118/2008 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Отговор

По делото е представена декларацията на наследодателя за притежаваните непокрити земеделски имоти, в която е удостоверено, че той е собственик нива от 3 дка в м. „С“. Тази декларация е годно писмено доказателство по смисъла на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ, тъй-като удостоверява изявления на праводателя на ищцата към минал момент, а не представлява декларация, изготвена след влизане на ЗСПЗЗ и целяща да създаде възможност за ползване на правото на земеделска реституция.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на девети ноември, две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАДЕЖДА ЗЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА, СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

при участието на секретаря Юлия Георгиева изслуша докладваното от съдията Н. Зекова гражданско дело № 4118/2008 година.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производство по чл. 290 ГПК. Районен съд П. с решение по гр. д. № 675/2006 г. е отхвърлил предявеният от М. Г. против О. с. „З“, гр. П., иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ, да се признае на наследниците на С. Т. С. , бивш жител на с. Р., право на възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Р. нива от 4 дка в м.“С“, нива от 3 дка в м. „С“ и нива от 2 дка в м. „Б“. Решението е оставено в сила от Окръжен съд – Благоевград с въззивно решение от 2. 6. 2008 г. по гр. д. № 110/2008 год. Въззивният съд е приел, че ищцата не е представила надлежни доказателства, установяващи по убедителен начин, че наследодателят й С. е бил собственик на посочените земеделски имоти преди образуване на ТКЗС, което е основание за възстановяване на собствеността на неговите наследници.

Касационна жалба срещу решението е подадена от М. С. Г. от гр. П..

Ответникът О. с. „З“, гр. П., представляван от юрисконсулт на Министерство на земеделието и храните, счита за неоснователна касационната жалба и моли да бъде оставена без уважение.

Касационният съд счита жалбата на Г. за частично основателна.

По делото е представена декларацията на наследодателя й С. С. от 1949 г. за притежаваните непокрити земеделски имоти, в която е удостоверено, че той е собственик нива от 3 дка в м. „С“. Тази декларация е годно писмено доказателство по смисъла на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ, тъй-като удостоверява изявления на праводателя на ищцата към минал момент, а не представлява декларация, изготвена след влизане на ЗСПЗЗ и целяща да създаде възможност за ползване на правото на земеделска реституция. При това положение съдът е следвало да вземе предвид и показанията на свидетелите, разпитани пред първата инстанция, които допълват документа от 1949 год. относно притежаваната от наследодателя на ищцата, нива в м. „С“. Като не е взел предвид тези доказателства, решаващият съд незаконосъобразно е отхвърлил иска по отношение на нивата в м. „С“. В тази част, въззивното решение следва да се отмени и се постанови ново решение за уважаване на иска по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ. В останалата част въззивното решение е правилно и обосновано и следва да бъде потвърдено, тъй-като в представената декларация от 1949 год. не е удостоверено, че наследодателят на ищцата е притежавал нива от 4 дка в м. „С“ и нива от 2 дка в м. „Б“.

Следва да бъде уважено искането на представителя на Министерство на земеделието и храните, в настоящото дело представляващ ответника О с. „З“ гр. П. за присъждане на адвокатско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК. Съдът определя размера на възнаграждението за сумата 180 лв., съобразно чл. 78, ал. 3 ГПК.

Върховният касационен съд

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 2. 6. 2008 г. по гр. д. № 110/2008 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е оставено в сила решението по гр. д. № 675/2006 г. на Петричкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен искът на М. С. Г. срещу О. с. „З“, гр. П. да се признае за установено, че наследниците на С. Т. С. имат право на възстановяване на собствеността върху нива от 4 дка в м. „С“ и върху нива от 2 дка в м. „Б“, двете местности в землището на с. Р..

ОТМЕНЯ решението на Благоевградския окръжен съд по гр. д. № 110/2008 г. в останалата част и вместо това постановява:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О. с. „З“ – П. , че М. С. Г. от гр. П., като наследник на С. Т. С. , починал 1982 г., има право на възстановяване на собствеността върху нива от 3 дка в землището на с. Р., м. „С“.

ОСЪЖДА М. С. Г. от гр. П. да заплати на Министерство на земеделието и храните сумата 180 /сто и осемдесет /лева адвокатско възнаграждение за юрисконсулт С. С.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите